DNS miễn phí – Dynamic DNS
DNS chính là xương sống của Internet, bất kỳ tên miền nào cũng cần có hệ thống DNS ổn định để Website của bạn luôn có thể truy cập đến. Phiên bản Dynamic DNS mới này là một hệ thống quản lý DNS thật sự, ngoài việc cập nhật IP động bằng phần mềm cài trên máy của bạn ở nhà, bạn có thể dùng Dynamic DNS để quản trị DNS cho tên miền và chuyển tiếp các email miễn phí.
DNS miễn phí – Dynamic DNS
  • Giao diện dễ sử dụng và hướng dẫn trực quan ngay tại trang thao tác giúp bạn tránh sai sót và không cần phải đọc nhiều tài liệu dài dòng.
  • Hỗ trợ tất cả bản ghi (record) thông dụng: A, CNAME, MX, TXT… bạn có thể chỉ định TTL cho từng bản ghi.
  • Phần mềm cập nhật IP tự động và miễn phí, bạn dễ dàng cài đặt trên máy tính để tên miền luôn trỏ về đúng IP động được ISP cấp cho.
  • Thiết bị mạng của bạn. Trong tương lai, chúng tôi cũng hỗ trợ chuẩn cập nhật IP bằng Modem.
  • Hỗ trợ TXT và SPF để bạn cấu hình việc gởi email được thông suốt.
  • Bản ghi URL Redirect để chuyển hướng trình duyệt, Frame để nạp Website khác dưới tên miền riêng của bạn.
Đăng ký sử dụng
Bạn không cần phải có một tên miền để sử dụng ngay, bạn có thể dùng tên phụ (Sub-Domain) của một số tên miền miễn phí mà chúng tôi cung cấp như freedns.vn, lamquen.net; thậm chí bạn có thể tạo địa chỉ email riêng cho tên miền phụ này.