Cloud Server

VPS#1
160.000đ x 12 tháng
CPU : 1 core

HDD : 20GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 1024 MB
Bandwidth : Unlimited
Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC
Hệ điều hành : Linux
Backup : Hàng tuần
Panel : Free Direct Admin
Giá chỉ từ 160.000 đ x 12 tháng
VPS#2
250.000đ x 12 tháng
CPU : 1 core

HDD : 30GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 2048 MB
Bandwidth : Unlimited
Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC
Hệ điều hành : Linux / Windowsx
Backup : Hàng tuần
Panel : Free Direct Admin
Giá chỉ từ 250.000 đ x 12 tháng
VPS#3
360.000đ x 12 tháng
CPU : 2 core

HDD : 45GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 1024 MB
Bandwidth : Unlimited
Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC
Hệ điều hành : Linux / Windows
Backup : Hàng tuần
Panel : Free Direct Admin
Giá chỉ từ 360.000 đ x 12 tháng
VPS#4
160.000đ x 12 tháng
CPU : 4 core

HDD : 75GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 1024 MB
Bandwidth : Unlimited
Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC
Hệ điều hành : Linux / Windows
Backup : Hàng tuần
Panel : Free Direct Admin
Giá chỉ từ 550.000 đ x 12 tháng
VPS#4
1.200.000 đ x 12 tháng
CPU : 4 core

HDD : 150GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 8G
Bandwidth : Unlimited
Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC
Hệ điều hành : Linux / Windows
Backup : Hàng tuần
Panel : Free Direct Admin
Giá chỉ từ 1.200.000 đ x 12 tháng
VPS#5
2.000.000 đ x 12 tháng
CPU : 6 core

HDD : 220GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 12G
Bandwidth : Unlimited
Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC
Hệ điều hành : Linux / Windows
Backup : Hàng tuần
Panel : Free Direct Admin
Giá chỉ từ 2.000.000 đ x 12 tháng
VPS#6
2.500.000 đ x 12 tháng
CPU : 8 core

HDD : 300GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 16G
Bandwidth : Unlimited
Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC
Hệ điều hành : Linux / Windows
Backup : Hàng tuần
Panel : Free Direct Admin
Giá chỉ từ 2.500.000 đ x 12 tháng